Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors, gevestigd te Barneveld, KvK-nummer 74681206
 2. Klant: degene met wie LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leerlingen van producten en diensten namens LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors.
  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen die LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors ten alle tijden wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4: Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5: Betalingen en betalingstermijn

Producten en diensten worden direct afgerekend op de webshop en/of anders overeengekomen.

Artikel 6: Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors gerechtigd een rente van 3% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidaties, faillissement, beslag of surseance van betalingen aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door CLOOZ, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors te betalen.

Artikel 7: Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de

Artikel 8: Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • Het product niet is gebruikt
  • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • Het geen (opdracht tot) spoedoperatie is.
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor het retourneren (zoals verzend – en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors heeft geretourneerd.

Artikel 9: Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Artikel 10: Retentierecht

 1. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van klanten onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht heeft tevens betrekking op eventuele eerdere overeenkomsten tussen LivingSteel B.V. – CLOOZ doors en de klant.
 2. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 11: Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om schuld aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors te verrekenen met een vordering op LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors op grond van wat voor met LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vordering inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te
 5. Afbeeldingen en modellen welke te vinden zijn in de winkels van onze dealers, de webshop en website zijn eigendom van LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors, gebruik zonder schriftelijke toestemming daarvan is ten strengste verboden. Kopiëren van modellen zonder toestemming is verboden.

Artikel 13: Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betaling kan de klant een verlate levering niet aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors kan tegenwerpen.

Artikel 14: Levertijd

 1. De door LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben

Artikel 15: Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor te zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 2. De klant kan kiezen voor zelf inmeten en/of zelf monteren. In beide gevallen komen de gevolgen hiervan voor rekening van de klant. Dat betekent onder meer dat als gevolg van door de klant zelf ondernomen acties schade ontstaat, LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors daarvoor nimmer aansprakelijk kan worden gesteld.
 3. Indien de klant heeft gekozen voor zelf inmeten en/of monteren, of anderszins onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, ontslaat dat de klant niet van de verplichting de levering af te nemen en volledig te betalen.
 4. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors zal in een geval als bedoeld in het derde lid van dit artikel waar mogelijk zich inspannen de door de klant veroorzaakte gevolgen of schade te herstellen, maar de eventuele extra kosten dienen door de klant te worden voldaan.
 5. De klant zal LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors altijd zoveel mogelijk informatie geven die door LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors wordt gevraagd, of waarvan zij kan vermoeden dat die van belang is in het kader van de bestelling en levering.

Artikel 16: Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervoor de expediteur c.q. bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors, bij gebreke waarvan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 17: Bewaring

 1. Indien de klant de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor de rekening van de klant.

Artikel 18: Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen de partijen, gaat over de op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 19: Vrijwaring

De klant vrijwaart LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20: Klachten

 1. De klant dient een door LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de volgende procedure te worden gevolgd door de klant:
  • Consumenten dienen LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors in staat is hierop adequaat te regeren.
 3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 21: Ingebrekestellingen

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 22: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van de overeenkomst aan LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors verschuldigd is.

Artikel 23: Aansprakelijkheid

 1. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Voordat de montage aanvangt van de aangekochte goederen zoekt LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors vloerverwarming, leidingwerk en elektra op door middel van een elektronisch detectieapparaat. Echter is dit een aanvullende service om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen en kunnen de resultaten van deze meting nooit volledige garantie bieden. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het raken van elektra, vloerverwarming of andere soorten leidingwerk. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om aan te wijzen waar de vloerverwarming, leidingwerk en elektra aanwezig zijn.
 7. Indien er bij de montage van de aankoop geboord moet worden in plafond, muur en/of vloer door LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade aan dit plafond, deze muur en/of de vloer (denk aan bijvoorbeeld afbrokkelen stenen muur of stucwerk).
  Uiteraard gaat LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors professioneel te werk en zal ten alle tijd trachten schade te voorkomen.

Artikel 24: Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 25: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors niet blijvend onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors in verzuim is.
 3. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt en/of indien LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 26: Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors zoveel mogelijk met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 27: Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors.

Artikel 28: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die in de buurt komt van wat LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluiten het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar LivingSteel B.V. – CLOOZ Doors is gevestigd/praktijk/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.